18

ای نازنین فرشته ی زیبای من ..
تو زاسمانها فرستاده شدهای از برای من ...

میدانم .. میدانم

من سپاسگزارم .. بسیار .. که تو را یافتم و
همه ی مهر دلم..... عشق ام از ان تو شد
آری تو زبهشت امده ای
و زیباترین چشمان را در تو من یافته ام .. فرشته ی کوچک من
انگاه که نگهت را در نگهم ثابت کردی ..
روح قلب مرا تو ربودی و در اسمانی ز عشق پروازش دادی
و صدای گرم تو طنین دائمیست در میان گوشهایم ...
در تکرار و در تکرار...
اندم که در کنارمی .. ترس من از نبودنت بی رنگست ..
تو هر زمان که با منی ...
درخشانترین نور میان اسمانمی ..
زیباترین چهره ای تو از برای من .. فرشته ای ... فرشته ای ..
احساساست من در طغیان ز یک حادثه است .. امده ای .. بمان ..بمان
اری کنون ... از بهشت ...فرشته ای کم شده است
خدا زتو تشکر میکنم ... که او کنون با منست
شیرینترین فرشته ام ..زیباترین تدا یی تو ..میان قلب ساکتم
بمان .. بمان .. تو تا ابد ...
که یاد تو به یاد من چنین گره خورده است ..
تا ابد .. خواهمت که باشی ... باش

/ 0 نظر / 19 بازدید