61

نه نگاهی
نه کلامی
اسمان ابری و دلتنگ
ریزش باران نم نم
در نگاهم غم هجران تو در فریاد
در نگاه تو اما
ندیده و نمی دانم چیست
ارام قدم بر می دارم
کوچه از ان من است
شهر خیابان بسیار دارد
همدم این ثانیه
نم نم باران و اهنگ سکوت شکسته ی اوست
اهسته قدم بر می دارم
دور است کسی
از من و از چشمانم
از من و این واگویه های شعر گونه
از من و آغوشم
سهم من چیست ..؟
دلتنگیست ...
دوریست ..
و نگاهی که قدمهایش را می نگرد
زجه های مرا خدا هم نشنید
کسی باش و بیا
از جنس ناب صداقت
از جنس پاک نگاهم
از جنس شفاف محبت
بر نگاه من و شعر واژه هایم ارام قدم بگذار
مگذار سهم دلتنگی من بماند با من
سهم دلتنگی من باران
سهم دلتنگی من همین قطره بارانهاست
که تو را در تنش امدنت گم دیده است
.
.
محو در این باران شده ام
و نگاهی که دل من شاید تا به ابد با خود خواهد برد

کاش سهم من این باشد
قطره های اشکی که از امدنت گونه هایم را شسته
و پاک کند غبار این دلتنگی را
چه حس غریبیست بین من و این نم نم باران در پیوند

/ 0 نظر / 23 بازدید