20

دلم پنجره ای رو به بی نهایت می خواهد
تا بایستم جلویش
آن را باز کنم
و رو به دنیایِ خاکستریم
تا جان در بدن دارم فریاد بزنم
هنوز هم در خاطر من فقط تو مانده ای ..

/ 0 نظر / 3 بازدید