دزدي بلد نبودم

حتي با كليدي كه در دستم بود

فقط دربهاي پشت سرم را قفل كردم

تمام من را تو از من دزديدي

گناه من اين بود كه فقط  دوستت داشتم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


  سال هاست كه عشقم را در صندوقچه ى غبار آلود قلبم پنهان ساختم و كليد اين صندوق را در بطرى تنهايى نهاده و به درياى اميد شناور نموده ام تا شايد  مسافرى با زرورق مهتاب و كوله بارى از محبت آن را از آب برگيرد و نياز نامه ام را بخواند و به ياريم بشتابد،آرى<?xml:namespace prefix = o />

اينگونه ثانيه ها را مى شمارم و در حسرتكده ى غريب خود به انتظار مى نشينم!..

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

/ 0 نظر / 9 بازدید