اگر ترکم کنی

● 

اگر ترکم کنی

قلب مرا نيز با خود خواهی برد

و من بدون تو در فراقت نمی دانم به کجا بروم

اگر مرا ترک کنی

باز هم من هيچوقت فراموشت نخواهم کرد

و اينجا تنها در انديشه تو خواهم ماند

اگر مرا ترک کنی

درد و غصه مرا خواهد بلعيد و ديگر حتی يک روز بدون تو زنده نخواهم ماند

اشکهايم دريايی پديد خواهندآورد که من بی وقفه در آن در انتظار رسيدن به تو شنا خواهم کرد

و اين است دليل بودن من

من پايان عشقمان را تصور می کنم و انديشيدن به اينکه تو روزی مرا ترک خواهی کرد مرا می ترساند

اگر مرا ترک کنی

هرچه دارم از دست خواهم داد

و من می دانم

که ديگر کسی مثل تو را نخواهم يافت

/ 0 نظر / 9 بازدید