85

رفته ای وُ
رفته دیگر از دست 
اشتراک صندوق پستی این خانه
سکوت مانده وُ
نامه هایی که دگر نخواهیمشان دید درخت 
لیک 
هنوزم برای تو 
پیامهایم را می سپارم به درختان 
تا که شاید 
بخوانی بر برگش 

آه
رنگ ابرهای آسمان ، خالص آبیست
و باز
من می فرستم پیامی
در این آبیِ خالص
با جوهَر وُ رنگ
از خون مخفی رگها

صُبح
اینجاست
آن پُستچیِ در حالِ گُذر 
قدمها آهسته 

و من 
نظاره گر ، بی گُناه

/ 0 نظر / 20 بازدید