اولين شاعرجهان بايد بسيار رنج برده باشد

آنگاه که تیرو کمانش راکنار گذاشت و کوشید برای یارانش

آن چه راکه به هنگام غروب خورشیداحساس کرده توصیف کند-

و کاملا محتمل است که این یاران آنچه را که گفته است به سخره گرفته باشند

لیک باز او چنین می کندچون او هنر راستین ومی خواهد.هنرمند در آشکاریش بکوشد

هیچ کس نمی تواند به تنهایی از زیبایی که درک می کند.لذت ببرد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چون عشقت به خویش فرا می خواند

پیروی کن

هر چند راه عشق راهی دراز و پر سراشیب است .

و چون بالهایش تو را در بر می گیرد تسلیم نشو

و چون با تو سخن می گوید

سخنش را باور کن

با آنکه صدایش خوابهای طلایی ات را پریشان کند.

زیرا همانسان که عشق تاج بر سرت می گذارد بر صلیب هم می کشد .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومسيح گفت بر خيز به نام عشق

مسیح:

خداوندی خدای خود را تجربه نکید .

روزی دو نفر برای زیارت وارد مکان مقدسی شدند یکی از

آنها که فرد روحانی بود .گفت :خدایا شکرت می کنم که به

گناهی مرتکب نشده ام وچون این فرد باج گیر نیستم. وفرد

دیگر که مردی باج گیر بود گفت:خدایا مرا ببخش.

وخدا دعای مرد باج گیر را قبول کرد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

/ 0 نظر / 8 بازدید