63

کفشهایم را بخشیدم
دیگری امد و پوشید
جاده ای را که من باید می رفتم
ان دیگری خواهد رفت
اه
راحت شده ای انگار
دیگر کسی نگفت که من اولین بودم

/ 0 نظر / 3 بازدید