9

جای من خالی است

من کجا گم کرده ام آهنگ باران را!؟

من کجا از مهربانی چشم پوشیدم!؟

می شود برگشت

می شود با سادگی آمیخت

می شود کوچکتر از اینجا و اکنون شد

می شود

من بهار دیگری را به انتظار نشسته ام

این زمستان سرد است

/ 0 نظر / 19 بازدید