دوستت دارم بيشتر از معناي واقعي كلمه دوست داشتن!

دوستت دارم چون تو ارزش دوست داشتن را داري!

دوستت دارم چون تو نيز مرا دوست مي داري!

دوستت دارم همچو طلوع خورشيد در سحر گاه عشق!

دوستت دارم همچو تكه ابرهاي سفيدي كه در اوج آسمان آبي در حال

عبورند!

دوستت دارم چون تو رو ميخواهم و تو نيز مرا ميخواهي!

دوستت دارم از تمام وجودم ، با احساس پر از محبت و عشق!

دوستت دارم بيشتر از آنچه تصور مي كني!

دوستت دارم ، همچو رهايي پرنده از قفس و پرواز پر غرور او در اوج آسمان ها

 ، همچو امواج دريا كه آرام به كنار ساحل مي آيند و آرام نيز به دريا مي روند ،

 همچو غنچه اي كه آرام آرام باز مي شود و گل مي شود ، همچو اواخر

زمستان كه شكوفه هاي بهاري باز مي شوند !

دوستت دارم همچو چشمه اي در دل كوه كه آرام جاري مي شود بر روي

زمين و تبديل به آبشاري مي شود كه از دل كوه سرازير مي شود!

دوستت دارم همچو مهتابي كه شبهاي تيره و تار را با حضورش پر از

روشنايي ميكند!

دوستت دارم همچو باران ! باراني كه تن تشنه دنيا را جان ميدهد و مي

شويد !

دوستت دارم چون چشمانت اين حقيقت قلبم را باور دارد !

دوستت دارم ، چون تو آخرين اميد زندگي مني ، و لياقت اين دوست داشتن

 را داري!

دوستت دارم تا حدي كه قلبم و احساسم ظرفيت اين ابراز دوست داشتن را

 نسبت به تو داشته باشند!

دوستت دارم ، چون با باوري عميق در قلب من نشستي و مرا هدف و اميد

زندگي خود قرار دادي!

دوستت دارم چون از زندگي ودنيا گذشته اي تا با من بماني !

دوستت دارم چون نگذاشتي حتي يك قطره اشك از چشمانم سرازير شود!

دوستت دارم چون كه ياري ام ميكني تا از اين سيلاب زندگي به راحتي عبور

كنم و خودم را در دشت آرزوهايم همراه با تو ببينم!

دوستت دارم فراتر از باور يك رويا و فراتر از باور يك حقيقت!

دوستت دارم ، چون با اطمينان و اعتماد كليد قلب سرخ و پر از عشقت را به

من دادي!

دوستت دارم چون كه با احساس پر از صداقت قلم سردم را بر روي كاغذ

زندگي ميكشم و اين شعر و ترانه ها را برايت مي سرايم!

مجنونم از مجنون عاقل تر ، و ديوانه ام از فرهاد عاشق تر!

نگاه به قلب كوچك و پر از درد من نكن كه همين قلب يك دنيا عشق و محبت

 در آن نهفته است!

نگاه به چشمهاي آرام و خسته من نكن ، اين چشم يك دنيا اشك در آن است!

نگاه به چهره پريشان من نكن ، اين چهره عاشق چهره تو مي باشد!

دوستت دارم چون كه تو اولين و آخرين معشوق من مي باشي!

دوستت دارم چون زماني كه دفتر عشق را مي گشايي و ميخواني با خواندن

نوشته هايم اشك از چشمانت سرازير مي شود !

/ 0 نظر / 8 بازدید