حرفها دارم

                 بسيار

                           بسيار

                                 اما همه ناگفته ؛سر بسته

 اي معشوقه من

                   ز چشمم بخوان به نهان

                                        جوهر بي وجود عشق را

                                                           و به گشاي در هاي زمان را 

                                                                                          به صدايي

بپرس

      چه ترا دردي است

                        كز نهان خلوت خود ميزني آواز

                                                         ونشاط زندگي را داده اي از كف؟

 بپرس

       بپرس

           در كجاست نهان

                                    آن سر ؛آن راز

 بگو 

      به كجائي

                       به زير اين سنگ سيه

                           يا به ميان اين سبزه هاي تر

                                                            بجوي

                                                                   ز مرداب بپرس

                                                                      يا نخواستي از چشمه آب

                                                                      كه مرغكاني در آن بشويند بال و پر

بگو

        هر كجا هستي بگو با من

                                    حديث درد و رنج و ....

به روي ساحل قلبت ؛نقش پايي نيست

                                          پاك است ؛پاك

                                                            و هنوز

                                                                     زمين دلت تشنه نيست

                                                                            تا باران ريخته ز ابر هاي مرا

                                                                                          به احتياج؛خواهي

 ولي

       ابرهاي دلم

                 يكريز می بارند

                                 براي چه ؟؟!!!

                                                  آيا تو ميداني جواب اين حديث را؟!......

/ 0 نظر / 6 بازدید