تو را دوست ندارم
  اما وقتي تو نيستي غمگينم
   و به آسمان آبي بالاي سرت
     و اختراني که تو را ميبينند رشک ميبرم
 
تو را دوست ندارم
  اما نميدانم چرا آنچه ميکني درنظرم بي همتا جلوه مي کند
   و بارها در تنهايي از خود پرسيده ام
    چرا آنهائيکه که دوستشان دارم بيشتر شبيه تو نيستند
 
 تو را دوست ندارم
 اما هنگامي که نيستي از هر صدايي بيزارم
  حتي اگرصداي آناني باشد که دوستشان دارم
                        
  زيرا صداي آنها طنين آهنگين صدايت را در گوشم مي شکند
    آه مي دانم که دوستت ندارم
 اما افسوس که ديگران دل ساده ام را کمتر باور مي کنند
    و چه بسا به هنگام گذر مي بينم به من ميخندند
       زيرا آشکارا مي نگرند نگاهم به دنبال توست.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تو میدانی که انسان بودن و ماندن در این دنیا چه دشوار است! چه رنجی می کشد آن کس که انسان است و از احساس سرشار است!<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

نگاه ساکت باران به روی صورتم دزدانه می لغزد به دل گوید:

عجب این طفل خندان است! عجب این دل شکران است!

ولی باران نمی داند که من دریایی از دردم به ظاهر گر چه می خندم ولی اندر سکوتم

 

                                                                                                _ تلخ _

                                                                                 

                                                                                                          می گریم!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یار

842357-md.jpg

ابرمی بارد و می شوم از یارجدا

چون کنم دل به چنین روز، زدلدارجدا؟

ابرو باران ومن و یارستاده به وداع

من جدا گریه کنان، ابرجدا، یارجدا

سبزه نوخیزو هوا خرم وبستان سرسبز

بلبل سوخته دل ، مانده ز گلزار جدا

دیده از بهرتو خونبارشد، ای مردم چشم

مردمی کن، مشو ازدیدهء خونبارجدا

نعمت دیده نخواهم که بماند پس ازاین

ماند چون دیده ازآن نعمت دیدارجدا

حسن تو دیرنپاید، چو زخسرو رفتی

گل بسی دیرنماند، چو شد از خارجدا  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوباره از اول

Untitled-8.jpg

برو دیگر ، نمی خواهم

که چشمانم به چشمانت شود خیره

برو دیگر، نمی خواهم

دل تنگم به یاد آن دل سنگت

شود دلتــــــنگ

برو از پیش من اما

برو، آهســـته آهســـــته

چرا که بعد از این ، با یاد چشمانت

و با یاد دل سنگت

نشینم بر لب ساحل

و با شـــــــــــــادی نویسم روی سنگی سخت

**که بی تو زندگانی ، رنگ خـــوش دارد....

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
/ 3 نظر / 6 بازدید
alireza

با سلام ٬ يورش برای ازادی منتظرم

علی

سلام خيلی جالبه موفق باشيد راستی شما دامغانی هستيد؟

فائزه

´´´´´´´´´´´´´¶´¶¶´¶¶ ´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶ ´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶ ´´´´´¶¶´´´´´´´´...´´´´´´´´´´¶¶ ´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶ ´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶ ´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´¶ ´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´¶ ´¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶ ´¶´´´´´´´´´´´´¶¶´¶´´´´´´´´´´´¶´´´¶ ´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶´´´´¶ ´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶´´¶´´´´¶ ´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶ ´´¶¶´´´´´´´¶´´´´´¶´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶ ´´´¶¶´´´´´´¶´´´´¶´´´´¶¶¶¶´´´´´¶ ´´´´¶´´´´´´¶´´´¶´´´´´¶´´´´´´´¶ ´´´´¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶´´¶¶ ´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´¶ ´´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶ ´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶ ´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´ ´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´¶ ´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶´¶¶ ´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´¶´´´¶ ´´´´¶¶¶¶¶¶´¶´´´´´´´¶´´¶´ ´´¶¶´´´¶¶¶¶´¶´´´´´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶ ´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´¶´¶¶´´´´´¶¶ ´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶ ´´´¶¶´´´´´´´´´¶´´´¶´´´´´´´´´´¶ ´´´´¶¶