96

نبض من
تفسیر جای خالی توست

مثل ماه 
نشسته ای بی سیاست وُ
چشمهای زیبایی داری

چه مانده در من
جُز شتاب بی حدِ دیروز در امروز ؟

/ 0 نظر / 24 بازدید