42

 
 ببین باغ بی میوه هم چیدنی می خواهد ....؟
پاییز است ..
و برگها بر زمین
بر بالای سرم
اسمان همیشه با همان رنگ خواستنی است
ریشه قرص درخت نشان گذر سختی فصل شتاست
این همین ندیده ی من به زیر پاست
دنبال تعادل فصول ام
جوانه به بهار و میوه به تموز میچینم
تو سراغ میوه ی دل از من می گیری ...؟!!
میوه ی بی آب کمی بد مزه و بد رنگ است
بیش از این همت ات باید بود
ابیاری هم هنری می خواهد
باغبان بودن هم
بر دل من گذری باید کرد
به فصل زایش برگ درخت
کولیدن پای درخت .. سبکی خاک برای نفس تازه شدن
هرسی لازم هست ...
دیدن شوق زایش تاک جوان .. شاخه زدن
به صبر دستهای تو رویایست
روزها در گذر
و فصل زایش نزدیک
انتظار .........
صدای نقس امدنت می اید باز
تو بگو
ایا دستهای تو هم از جوهر رنگیست ...؟
/ 0 نظر / 17 بازدید